Tagalog Bibles (BIBINT) タガログ語新約聖書 Mga Taga-Roma 12 Mga Haing Buhay 1 Kaya nga, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, ako ay namamanhik sa inyo. (Awit 14:1) Mapanganib sa mga tunay na Kristiyano ang pagkakaroon ng gayong saloobin. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Pero tayo lang ang nakakaalam kung talagang hinahayaan nating baguhin tayo at patuloy pang baguhin ng natututuhan natin sa Bibliya.—Basahin ang Santiago 1:23-25. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Bakit kailangang magbagong-anyo ang lahat ng Kristiyano? Ano ang makakatulong sa atin para magawa ang kinakailangang pagbabagong-anyo? Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Bakit? 10 Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. Halimbawa, ang isang produkto ay maaaring ina-advertise o may label na “improved” o “mas pinahusay,” pero iyon pa rin ang dating produkto. 20 “Bilang masunuring mga anak, huwag na kayong magpahubog ayon sa mga pagnanasa na dati ninyong taglay,” ang paalaala ni apostol Pedro, kundi “magpakabanal [kayo] sa lahat ng inyong paggawi.” (1 Ped. Kaya naman marami tayong dahilan para sundin ang kinasihang payo na ‘huwag nang magpahubog ayon sa sistemang ito ng mga bagay.’ Ano ang dapat nating gawin? Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? 20 Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. Kung magpapahubog tayo sa kaniya, ang resulta nito ay espirituwal na pagbabagong-anyo—na siya mismong kailangan natin para malabanan ang mga impluwensiya ng sanlibutan. Mission | Ayon kay Pablo, paano ginagawa ang pagbabagong-anyo? Marami na nag-aangking relihiyoso ang nag-iisip na puwede nilang gawin kung ano ang inaakala nilang tama, at na hindi sila obligadong sundin ang Diyos at ang kaniyang mga utos. Statement of Faith | Sa pasimula ng kaniyang liham sa mga taga-Roma, may binanggit si Pablo na mga taong nagpapakita ng “di-sinang-ayunang kalagayan ng isip.” Gumagawi sila nang may “kalikuan, kabalakyutan, kaimbutan, kasamaan, na punô ng inggit, pagpaslang, hidwaan, panlilinlang,” at iba pang nakasasakit na mga bagay. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Setyembre 2013, Mag-log In Ano ang makakatulong sa atin para magawa ang gayong malaking pagbabago? Copyrights. Para sa kanila, ang relihiyon ay mga ritwal lamang na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, gaya ng mga ritwal para sa panganganak, pag-aasawa, at paglilibing. Ang inilalaan ni Jehova ay hindi pisikal kundi espirituwal na pagsasanay. 12 Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; 6 Sa ngayon, makikita ng mga turista sa Roma ang mga guho ng mga templo, libingan, monumento, arena, teatro, at iba pa. Ang ilan sa mga ito ay itinayo noong unang siglo. (a) Bakit mahalaga ang pagbubulay-bulay kung gusto nating maimpluwensiyahan tayo at mabago ng Salita ng Diyos? Hindi nakikita ng ibang tao ang gayong mga bagay. 19, 20. Una, kailangan niyang hugasan ng tubig ang luwad para maalis ang anumang dumi. Soc. 14. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa … (Basahin ang Efeso 2:2, 3; 1 Juan 2:16.) Sa Bibliya, ang salitang “pag-iisip” ay may kaugnayan sa takbo ng kaisipan, saloobin, at kakayahan sa pangangatuwiran. 18 Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Rai - Radiotelevisione Italiana Spa Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma | Cap. (Efe. 15. . 19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Talakayin natin ang mga tanong na ito. 10. Soc. Kaya naman kailangan tayong gumugol ng panahon para bulay-bulayin ang natututuhan natin. 9 Habang ang isang tao ay nag-aaral at nagkakapit ng mga katotohanan sa Bibliya, sumusulong siya sa espirituwal. (opens new window), Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Setyembre 2013, Makapagtitiwala Ka sa mga Paalaala ni Jehova, Ipagbunyi sa Iyong Puso ang mga Paalaala ni Jehova, Maging Matalino sa Paggawa ng mga Desisyon, Pinatitibay ng Pagpapayunir ang Kaugnayan Natin sa Diyos. I-share ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Setyembre 2013, Opsiyon sa pagda-download ng audio May matututuhan tayong mahalagang aral sa ilustrasyong ginamit ni propeta Isaias. 16, 17. (Kaw. 日付 説 教 題 聖 書 説 教 者 1月 6日 〔ローマの信徒への手紙講解説教〕 第12回「ローマの信徒への手紙3章27~31節」 (11/8/21)(その2) 第13回「ローマの信徒への手紙4章1~8節」(11/8/28) (その1) ローマの … Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Hindi ba’t ganiyan din ang nagagawa ng Salita ng Diyos sa ating buhay? 16:25) Dahil hindi tayo sakdal, limitado ang kakayahan nating alamin kung ano talaga ang pinakamabuti para sa atin. 9. Ano ang kulang? Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. Baka may nakausap ka nang gayong uri ng tao sa larangan. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. (2) Ano ang nasasangkot sa pagbabagong-anyo? 最近のコメント 12月04日 さんより ふっ、コメントに笑ってしまった。 地域によって普通麺の茹で方は異なるでしょうに。» 博多ラーメンの麺の硬さの種類とゆで時間一覧へのコメント 12月02日 朝顔さんより 何か歴史を感じます(^^) » ローマ数字(1から3999まで)の一覧へのコメント Iniiwan niya ang mga gawain ng huwad na relihiyon at ang masasamang ugali na bahagi ng kaniyang dating pamumuhay at naglilinang ng tulad-Kristong personalidad. 14 Para makapagbagong-anyo, kailangan nating baguhin ang ating puso, ang ating pagkatao. [1] Mayroon itong lugar na 30,000 square metre (320,000 sq ft) at kayang tumanggap ng higit sa 12,000 katao. 6:45. Ano ang dalawang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi basta na lang sumusunod sa paggawi at pamantayan ng karamihan? Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Serie A, Matchday 12: Roma vs. Torino Across the Romaverse, Episode #19: Recapping Roma's Victory Over Torino Highlights of Roma's Victory Over Torino Roma Take Down Ten-Man Torino 3-1 View all 8 stories Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. ローマ 12:1-2 霊的な礼拝 翻訳比較 岩波翻訳委員会訳 1995 451201そこで、兄弟たちよ。私はあなたがたに、神の慈悲によって勧めるが、あなたがたのからだを、生ける、聖なる、神に喜ばれる供え物として献げなさい。 Anong mga payo sa Bibliya ang dapat nating ikapit para makinabang tayo? Ang mga pasiya natin ay maaari pa ngang dahil sa idinidikta ng ating budhi. Ang pagtugon natin sa ating natututuhan sa Bibliya ay makakatulong para malaman natin kung ano talaga ang nasa ating puso at kung ano ang kailangan nating baguhin para magawa ang “sakdal na kalooban ng Diyos.”—Roma 12:2; Heb. Ano ang napapansin mong saloobin ng karamihan sa ngayon? Baka hindi siya makipagtulungan sa mga kaayusan ng kongregasyon at magreklamo pa nga tungkol sa mga bagay na hindi niya nagugustuhan. (a) Ilarawan kung ano ang ginagawa sa luwad para makagawa ng primera-klaseng kagamitan. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Lumang Tipan - O.T. Ang gayong mga bagay ay iniiwasan din ng ilang tao na walang alam sa Bibliya. 12:12. paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, 5 gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo … MAY malaking impluwensiya sa atin ang ating kinalakhan at kapaligiran, samakatuwid nga, ang ating mga kaibigan, kultura, at komunidad. 10 Ang totoo, higit pa sa pagsulong o basta pagpapahusay ang pagbabagong-anyo. 4:3, 4. At kapag naantig ang ating puso, mauudyukan tayong magbago.—Kaw. 13 Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. 8 Gaya ng masamang impluwensiya ng Roma noon, ang sanlibutan ngayon ay mapanganib din para sa mga nakaalay na Kristiyano. 19 Kung regular nating binabasa at binubulay-bulay ang Salita ng Diyos, makakatulong ito para patuloy nating magawa ang sinabi ni Pablo: “Hubarin ninyo ang lumang personalidad pati na ang mga gawain nito, at damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong personalidad, na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay ginagawang bago.” (Col. 3:9, 10) Oo, mauudyukan tayong magbihis ng bago at tulad-Kristong personalidad kung talagang nauunawaan natin ang mga turo ng Bibliya at ikinakapit ito. 7 Kahit maraming templo at diyos ang mga Romano, wala silang tunay at malapít na kaugnayan sa mga diyos na sinasamba nila. . Paano tayo hinuhubog ni Jehova, ang Magpapalayok? 11. Sa gayon, mapoprotektahan tayo laban sa mga tusong pakana ni Satanas. Ang pananalitang ginamit ni Pablo na “huwag na” ay nagpapahiwatig na naiimpluwensiyahan pa rin ang ilan sa kanila ng sistemang iyon ng mga bagay. 4:12. Euro 242.518.100,00 interamente versato Cap. 3. Gayunman, ang salitang “magbagong-anyo” sa Roma 12:2, ayon sa isang diksyunaryo sa Bibliya, ay tumutukoy sa pagbabago ng pag-iisip sa tulong ng banal na espiritu. Sinasabi ng Bibliya na kadalasan, “ang mga tao ng mga bansa na walang kautusan ay likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan.” (Roma 2:14) Pero ibig bang sabihin, hangga’t walang malinaw na utos mula sa Diyos, basta na lang tayo susunod sa mga paggawi at pamantayang kinagisnan natin? (Kaw. Napatunayan ko na bang ito ang katotohanan? 8 O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Contact | Disclaimer | (Roma 1:7) Hinimok niya silang magbagong-anyo at ‘huwag nang magpahubog ayon sa sistemang ito ng mga bagay.’ Para sa mga Kristiyano sa Roma noong mga 56 C.E., ang “sistemang ito ng mga bagay” ay tumutukoy sa mga pamantayan, kaugalian, asal, at istilong palasak sa imperyong iyon. 5 Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. Ikinakapit ko ba ang natututuhan ko imbes na ituro lang ito sa iba? Kanino patungkol ang isinulat ni Pablo sa Roma 12:2? (1) Bakit kailangan tayong “magbagong-anyo”? Kaya ang isang Kristiyano ay hindi lang umiiwas sa masasamang bisyo, maruming pananalita, o imoral na paggawi para makapagbagong-anyo. 15 Basahin ang Isaias 64:8. 17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Ayon sa Roma 5:1, “Napawalang-sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesu Kristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos.” Sa pamamagitan ni … 18 Tingnan ang halimbawang ibinigay sa Bantayan, isyu ng Pebrero 1, 1994, pahina 9, parapo 7. Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Marami ang kailangang lumabas mula sa sanlibutan ni Satanas at magbagong-anyo (Tingnan ang parapo 9). ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Setyembre 2013, I-share 10:24, 25. 11 Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; 7 O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; Gayunman, ang salitang “magbagong-anyo” sa Roma 12:2, ayon sa isang diksyunaryo sa Bibliya, ay tumutukoy sa pagbabago ng pag-iisip sa tulong ng banal na espiritu. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Kabanata 12 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang Tiyak na naging hamon sa mga Kristiyano sa Roma ang ganitong kalagayan. Nakakatulong ito para maalis ang  dati nating paraan ng pag-iisip noong hindi pa natin kilala ang Diyos at para mabago tayo at maging mahalaga sa kaniyang paningin. May matututuhan tayo tungkol sa pang-araw-araw at relihiyosong buhay ng sinaunang Roma mula sa gayong mga bakas ng nakalipas. 10:23) Ikalawa, ipinakikita ng Bibliya na ang mga kausuhan at pamantayan sa sanlibutan ay minamaniobra at kinokontrol ni Satanas, “ang diyos ng sistemang ito ng mga bagay.” (2 Cor. Saulado pa nga ng iba ang ilang talata sa Bibliya. Roma 1:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kapangyarihan ng Magandang Balita 16 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Nagbagong-Anyo Ka Na Ba? 1, 2. Ang Mosque ng Roma (Italyano: Moschea di Roma), na matatagpuan sa Parioli, Roma, Italya, ay ang pinakamalaking mosque sa kanluraning mundo sa lawak ng sakop. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. 4. 2013.9.8 礼拝メッセージ: 「霊とまことによる礼拝」 ローマ12:1,2 本書のテーマは義認・聖化・栄化だ。 我らはいかにして義とされるか、いかにして聖められるか、いかにして栄光の姿にされるか、ということが本書に記されている。 冬のローマは静かな空気の中美しい彫刻がライトアップされ、とても幻想的。カトリックの総本山バチカン市国の厳かなクリスマスライトアップも、この時期ならではの風景です。魅力たっぷりな冬のローマですが、お店の営業時間が異なるなど、注意すべきポイントも。 Mga nilalaman 1 Bilang monarkiya